PROGRAMMALIJNEN

 

Verslavingskunde Nederland brengt kennis en kunde bij elkaar in acht programmalijnen rondom verschillende thema's. Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten. De inspanningen en resultaten van deze programmalijnen worden gezamenlijk uitgedragen en bevorderen de versterking van de expertise en maatschappelijke impact van de verslavingszorgsector, conform het doel van Verslavingskunde Nederland. 

 

ONDERZOEK EN OPLEIDING

De programmalijn Onderzoek en Opleiding draagt bij aan kennis- en vaardighedenontwikkeling binnen de verslavingszorg en aanpalende sectoren. Dat gebeurt door middel van stimuleren en faciliteren van (verdergaande) samenwerking tussen relevante partijen op het gebied van onderzoek en opleidingen.

Programmacoördinator: Attie van der Meulen - Verslavingskunde Nederland/VNN - avdmeulen@verslavingskundenederland.nl

 

SOCIALE INCLUSIE

De programmalijn Sociale Inclusie zet ervoor in om een omgeving te creëren waarin mensen met een verslaving hun krachten en mogelijkheden kunnen hervinden en benutten. Dit doen we door bestaande initiatieven op het terrein van sociale inclusie en destigmatisering actief op te zoeken en te ondersteunen. Interesse in samenwerking? Neem contact op. 

Programmacoördinator: Jeannette Ooink - Verslavingskunde Nederland/Tactus Verslavingszorg - jooink@verslavingskundenederland.nl 

INNOVATIE

De programmalijn Innovatie heeft als doel meer mensen in de verslavingszorg eerder te helpen. Zij doet dat door onderdelen van preventie en zorg te digitaliseren waar dat de effectiviteit van preventie en behandeling positief beïnvloedt, en beschikbare interventies landelijk te implementeren.

Programmacoördinator: Erik de Vos - De Hoop-Terwille

   

PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

Doel van de programmalijn preventie en vroegsignalering is samen visie te ontwikkelen, kennis uit te wisselen, producten te ontwikkelen en te laten onderzoeken, met als doel het bereik en de kwaliteit van verslavingspreventie te vergroten. Daarmee werken we aan één integraal basispakket. 

Programmacoördinator: Hans Dupont  - Mondriaan - h.dupont@mondriaan.eu

 

JEUGDVERSLAVINGSZORG

De Programmalijn Jeugdverslavingszorg heeft als doel om de jeugdverslavingszorg sterker te positioneren in het landelijk en gemeentelijk domein, in het landschap van Jeugdhulp en effectief behandelaanbod door te ontwikkelen. De ambitie is zo vroeg mogelijk de juiste zorg voor de jeugdigen en jongvolwassenen lokaal beschikbaar te hebben in Nederland, in samenwerking met gemeenten en ketenpartners. We weten dat tijdige herkenning en aanpak van verslavingsproblemen van groot belang zijn voor persoonlijke en maatschappelijke impact. We willen de ambitie realiseren door samen op te trekken en goed zichtbaar te zijn voor de doelgroep, verwijzers en gemeenten. Maar ook inhoudelijk te handen ineen te slaan om een kwalitatief goed aanbod in behandelingen beschikbaar te stellen voor jeugdigen en jongvolwassenen met verslavingsproblemen. 

Programmacoördinator: Linda Bentvelzen- Tactus -l.bentvelzen@tactus.nl

 

UNIFORME WERKWIJZEN

De programmalijn Uniforme werkwijzen streeft naar uniformiteit binnen de verslavingszorg en aanpalende sectoren. Zowel wat betreft het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van zorgstandaarden, protocollen en richtlijnen, als het bevorderen van methodisch werken om zodoende te komen tot een uniforme, minimale kwaliteitsstandaard.  Belangrijk aspect is het leren van elkaars kennis en kunde.

Programmacoördinator: Masha Spits - Verslavingskunde Nederland - mspits@verslavingskundenederland.nl

 

ZORG EN VEILIGHEID

Bij de Programmalijn Zorg en Veiligheid gaat het om het delen en doorontwikkelen van kennis en kunde over delictgedrag en problematisch middelengebruik ter verhoging van de veiligheid van de maatschappij.

Programmacoördinator: Corine von Grumbkow - SVG Reclassering - c.von.grumbkow@svg.reclassering.nl

 

DATAMANAGEMENT

De programmalijn Data zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van zorg door het toegankelijk maken van geregistreerde zorggegevens voor (wetenschappelijk) onderzoek. Met inachtneming van de geldende privacy regels en in samenspraak met patiëntenorganisaties wordt een databestand opgebouwd bestaande uit relevante variabelen voor de sector. Hierdoor wordt het mogelijk om o.a. benchmarks samen te stellen en om statistische analyses uit te voeren n.a.v. specifieke vragen. De database wordt gevuld met data van aanbieders die deel uitmaken van Verslavingskunde Nederland en wordt middels een beheerreglement toegankelijk gemaakt voor gebruik door derden. 

Programmacoördinator: Laura DeFuentes - Novadic-Kentron - laura.de.fuentes@novadic-kentron.nl