Download
Handreiking Vroegsignalering in de GGZ_D
Adobe Acrobat document 651.5 KB

 

Project Versterking van preventie- vroegsignalerings- en zorgketen


Op het gebied van preventie is, als het gaat om het gebruik van alcohol, enorme (gezondheids)winst te behalen. Overmatig alcoholgebruik is omgeven door ontkenning, bagatellisering, taboe en schaamte. Veel mensen die overmatig  drinken mijden de hulpverlening of zoeken pas hulp op het moment dat zij  vastlopen. Het gevolg hiervan is dat het merendeel van de cliënten in de verslavingszorg kampt met langdurige en complexe problemen. Door laagdrempelig, vroegtijdig en zonder indicatie, ondersteuning en advies te bieden, kan  escalatie van problemen  voorkomen worden.
 

Doel

Het project ‘Versterken van de preventie en vroegsignalerings- en zorgketen’  ontwikkelt een samenhangend systeem van verschillende online en offline interventies voor drinkers, naasten en professionals. Belangrijk is dat zij weten wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen, zodat overmatige drinkers gestimuleerd worden om na te denken over hun alcoholgebruik en passende hulp te zoeken om hun alcoholgebruik te veranderen. De activiteiten binnen het project richten zich met name op het snijvlak tussen (geïndiceerde) preventie en (toeleiding naar) behandeling (care) met als doel  om het ‘gat’ hiertussen te slechten door een soepele overgang tussen verschillende interventies en warme toeleiding naar behandeling in de tweede lijn.


Drie subprojecten

Het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende drie onderdelen:

A. Ontwikkelen en implementeren van een landelijke eHealth keten die in elke fase passende online tools biedt;

B. Landelijke implementatie van preventief aanbod voor 55-plussers met beginnend problematisch alcoholgebruik (Moti-55);

C. Verbetering van consultatie, advies en toeleiding.

 

Het project is een mooie kans om de kracht van Verslavingskunde Nederland te laten zien en aanbod op deze thema's echt gezamenlijk te gaan regelen.