Reactie Verslavingskunde Nederland op stopzetten overleg over problematisch alcoholgebruik door staatssecretaris Van Ooijen

Woensdagmorgen 12 oktober 2022 is er een gesprek geweest met de staatssecretaris van VWS en de partijen die aan tafel zitten bij de alcoholtafel over de voortgang van dit overleg. De staatsecretaris heeft aangegeven de alcoholtafel stop te zetten.

Wij kunnen ons vinden in het besluit van de staatssecretaris om de alcoholtafel in haar huidige vorm op te heffen. We zijn van mening dat dit een moedig doch onontkoombaar besluit is, om redenen die de staatssecretaris ook omschrijft in zijn brief aan de Kamer van vandaag waarin hij zijn besluit toelicht.

Het RIVM heeft in haar voortgangsrapport van begin dit jaar ook al gewezen op uitblijvende resultaten en aangegeven dat stevigere maatregelen nodig zijn. Verslavingskunde Nederland is vanaf het begin actief als deelnemer aan het preventieoverleg over alcohol (‘de alcoholtafel’) en heeft vanaf de start aangedrongen op maatregelen waarvan wetenschappelijk onderbouwd is dat zij alcoholgebruik terugbrengen. Het gaat dan om het inperken van beschikbaarheid, inperken van reclame uitingen en verhogen van de prijs. Ook de WHO benadrukt de inzet van deze maatregelen. Daarbij adviseert de WHO overheden om de alcoholindustrie niet mee te laten praten wanneer het over preventiebeleid gaat. Voor Verslavingskunde Nederland is dit steeds een belangrijk discussiepunt geweest in de samenstelling van de alcoholtafel. Ook de staatssecretaris benoemt dit in zijn brief van vandaag als één van de redenen die hebben geleid tot onoverbrugbare belangen en standpunten tussen partijen aan tafel.

We betreuren ten zeerste dat alle inspanningen die door alle partijen de afgelopen vier jaar geleverd zijn niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Het voorkomen van problematiek door alcoholgebruik en het terugdringen van alcoholgebruik blijft onverminderd belangrijk en Verslavingskunde Nederland blijft hierin investeren. Graag blijven wij met VWS en andere partijen in gesprek over hoe we dit thema op een andere manier constructief verder kunnen brengen met elkaar. De impact die problematisch alcoholgebruik heeft op vele maatschappelijke terreinen verdient immers blijvende en stevige aandacht. Wij committeren ons dan ook aan de oproep van de staatssecretaris om ons in te blijven zetten om de doelen zoals we die in 2018 met elkaar geformuleerd hebben dichterbij te brengen.