Phrenos Rapport 'Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland' verschenen

 

1 november 2018- Begin dit jaar heeft Phrenos een onderzoek laten uitvoeren door Mark Bench, naar aanleiding van de oprichting van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie. Het onderzoek brengt de stand van zaken met betrekking tot stigmatisering in Nederland in kaart. Het rapport ‘Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening in Nederland’ is hier een weerslag. Het rapport is [hier] te downloaden op de website van kenniscentrum Phrenos.

 

Het onderzoek, dat plaatsvond onder 2.500 Nederlanders, laat zien dat stigmatisering mede afhangt van de aandoening die mensen hebben: mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden meer gestigmatiseerd dan mensen met een depressie. Tevens blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder worden gestigmatiseerd als ze werk hebben. De mate waarin mensen stigmatiseren wordt beïnvloed door de hoeveelheid kennis die ze hebben over psychische aandoeningen: hoe meer correcte informatie ze bezitten, hoe minder ze stigmatiseren.

 

 

Dat betekent dat interventies en campagnes die zich daarop richten, positieve resultaten kunnen boeken en kunnen leiden tot meer inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.


Eerste Landelijke Dag Verslavingskunde

17 oktober 2018

 

Gisteren vierden we ons haar 1-jarig bestaan tijdens de eerste Landelijke Dag Verslavingskunde samen met ruim 550 belangstellenden in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

 

Er was een mooi programma samengesteld waar wetenschap, innovatie, ervaringsdeskundigheid, muziek, film & theater elkaar afwisselden rondom het thema 'Verslavingskunde nu en in de toekomst', met herstel bij verslaving als rode draad door de dag. TV-presentatrice Anita Witzier was aanwezig en sprak op het podium met drie oud-deelnemers van haar programma Anita wordt Opgenomen om te kijken hoe het nu met ze gaat.

 

Er waren meer gedenkwaardige momenten. In de ochtend werden op het podium certificaten uitgereikt voor instellingen die heel goed op weg zijn in het rookvrij maken van de verslavingszorg. De bronzen en zilveren status gingen naar aan Vincent van Gogh (brons en zilver), Brijder  en Mondriaan (beide brons). Jellinek is op weg naar de gouden status.

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis gaf in een videoboodschap het startsein voor het nieuwe platform MIND Verslaving. Een initiatief van MIND, Stichting het Zwarte Gat en Stichting Naast. MIND Verslaving brengt mensen met een verslaving en hun naasten met elkaar in contact www.mindverslaving.nl. Van Verslavingskunde Nederland kreeg het nieuwe platform gisteren 10.000 euro ter ondersteuning overhandigd door bestuursvoorzitter Walter Tibosch.

 

In de middag werd de eerste Herstelaward in Nederland uitgereikt voor het beste idee voor herstel bij verslaving. Deze prijs - een mooi beeldje en een cheque van 2500,- - werd gewonnen door Stichting Straatconsulaat voor Het Educatieproject om ex-dak –en thuislozen en gebruikers weer naar school te laten gaan. Een tweede en derde prijs van resp. 1000,- en 500,- waren voor LeekerweideGroep en Brijder Web Amstelland. Er waren in totaal 32 inzendingen. Nummer 1,2 en 3 werden ter plekke door het publiek gekozen.

 

Bestuur en organisatie kijken terug op een geslaagde dag en rekenen erop over twee jaar de volgende Landelijke dag Verslavingskunde te houden.

 

Verslavingskunde Nederland
Verslavingskunde Nederland is een jaar geleden opgericht vanuit een bevlogen gedeeld gedachtegoed: bijdragen aan een gezonde en veilige maatschappij door het voorkomen en beperken van individuele en maatschappelijke schade als gevolg van verslaving. Verslavingskunde Nederland wordt gevormd door 12 instellingen voor Verslavingszorg (VNN, Novadic-Kentron, Jellinek, Tactus, Mondriaan, IrisZorg, Brijder, Vincent van Gogh, Terwille, De Hoop, Leger des Heils en Antes) en Trimbos-instituut, GGZ Nederland, Resultaten Scoren en cliëntvertegenwoordiging Stichting het Zwarte Gat samen Verslavingskunde Nederland.


 

 

Interventie Moti-55 officieel goedgekeurd door RIVM

De afdeling Preventie van Mondriaan heeft, samen met Tactus Verslavingszorg afgelopen jaar in opdracht van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een passende interventie voor alcoholgebruik van 55-plussers ontwikkeld. Daarnaast heeft de afdeling onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze interventie. Het RIVM heeft nu deze interventie goedgekeurd en als theoretisch goed onderbouwd bestempeld. We zijn blij met dit nieuws! Dat betekent namelijk dat we met de inzet van Moti-55 veel mensen kunnen helpen bij het onder de loep nemen van hun alcoholgebruik. Daarnaast zijn we natuurlijk trots op onze collega’s die deze interventie ontwikkeld hebben!


Alcoholgebruik ouderen stijgt

Er is sprake van een fikse stijging van alcoholproblematiek onder ouderen in Nederland. Ouderen zijn kwetsbaar, door hun veranderde levermetabolisme, door het gelijktijdige gebruik van medicatie en door de afname van het lichaamsvocht waardoor een geringe hoeveelheid alcohol eerder tot effecten en orgaanschade leidt.

Voorbeelden van lichamelijke en psychische klachten die bij ouderen kunnen optreden als gevolg van overmatig alcoholgebruik zijn: hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen, incontinentie, moeheid, seksuele problemen, verslaving, angsten, lichtgeraaktheid, somberheid/depressie, slapeloosheid, desoriëntatie en geheugenverlies. Ouderen lopen daarnaast een hoog risico om te vallen.

De effectiviteit van de inzet van vooral motivational interviewing bij deze doelgroep is uitgebreid internationaal aangetoond.

 

Over Moti-55

Mondriaan preventie ontwikkelde, samen met collega’s in Overijssel, de Moti-55-interventie, gericht op de groeiende groep ouderen met risicovol alcoholgebruik (probleemdrinkers). Moti-55 is een individuele theoretisch uitgebreid onderbouwde interventie voor 55-plussers met alcoholproblematiek. Het doel van de interventie is het verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers die participeren in het traject Moti-55.

 

Na aanmelding door de cliënt zelf of door een intermediair kan een kennismakingsgesprek met de cliënt (al dan niet met diens naaste of intermediair) worden gevoerd, waarna het eerste gesprek met de cliënt wordt gepland. In twee tot vier gesprekken wordt Moti-55 aan de hand van 14 vaste onderdelen uitgevoerd. Doel is het verminderen en/of hanteerbaar maken van het alcoholgebruik van 55-plussers.

 

De beoogde deelnemers aan de preventieve interventie Moti-55 zijn ouderen (55+) waarvan bekend is dat ze op een (beginnend) problematische manier bezig zijn met alcoholgebruiken die een verhoogde kans maken op het ontwikkelen van alcoholmisbruik en/of –afhankelijkheid.

Een groot deel van de 55-plussers is zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid en zij zoeken in beperkte mate hulp voor hun alcoholgebruik.

Een eerste pilot-onderzoek naar de effectiviteit van Moti-55 laat gunstige effecten zien. Moti55 is goedgekeurd door het RIVM als goed onderbouwde interventie.

 

 


Preventieakkoord: consultatieversie op korte termijn

In de afgelopen weken is door het ministerie van VWS en potentieel deelnemende partijen intensief gewerkt aan de definitieve teksten voor het Preventieakkoord. Het Preventieakkoord gaat over drie thema’s: roken, alcohol en overgewicht.

 

GGZ Nederland en Verslavingskunde Nederland hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de gesprekken over het thema Roken, in het bijzonder op het thema Rookvrije zorgorganisaties en het thema Wegnemen belemmeringen wet- en regelgeving bij stoppen met roken. Verslavingskunde Nederland heeft tevens deelgenomen aan de gesprekken over het thema Alcohol. 

 

GGZ Nederland en Verslavingskunde Nederland hebben op het thema Roken aangegeven zich te willen verbinden aan de gezamenlijke ambitie om de instellingen voor ggz en verslavingszorg (voor zover aangesloten bij GGZ Nederland) per 2025 geheel rookvrij te maken en de ervaringen in dat traject beschikbaar te stellen aan de gehele zorg. Hierin wordt o.a. nauw samengewerkt met de NFU, algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde kankerinstituten, KWF, Trimbos-instituut en de Alliantie Nederland Rookvrij.


Verslavingskunde Nederland mede-oprichter Kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie

 

Op vrijdag 20 april jl. vond de officiële oprichting van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie op feestelijke wijze in het Dolhuys te Haarlem plaats. 

 

 

Met het leggen van een puzzel van het logo, waarbij voor elk van de 34 oprichters een stukje was, kreeg het kennisconsortium die middag op een ceremoniële manier gestalte. Verslavingskunde Nederland is één van die oprichters. Lees hier meer over de doelstellingen van het Kennisconsortium.

 De inschrijving voor de Landelijke Dag Verslavingskunde op 16 oktober is nu open! 

 

De Landelijke Dag Verslavingskunde - Verslavingszorg nu en in de toekomst op 16 oktober a.s. belooft een interessante en mooie dag te worden, met o.a Prof dr. Anneke Goudriaan, prof. Wouter vanderplasschen,  staatssecretaris Paul Blokhuis en Anita Witzier. In de middag zijn er diverse deelsessies, van hersenonderzoek tot innovaties en interculturele verslavingszorg en van forensische verslavingszorg tot zorg voor kinderen van verslaafde ouders. Dit alles wordt omlijst met muziek, theater en film. Herstel en de toekomst van verslavingskunde in Nederland vormen de rode draad. 

 

Kijk hier voor meer informatie over het programma en aanmelding.

 


 

HANDBOEK ALCOHOL ADVIESGESPREK JONGERE 19/6/2018

 

Preventiewerkers staan voor de uitdaging om in korte tijd, in meestal maar één gesprek, resultaat te halen. Een complicerende factor is dat de jongere die te veel gedronken heeft, vaak niet gemotiveerd is om in gesprek te gaan en het probleem van zijn gedrag niet inziet. Hoe vergroot je zijn bezorgdheid, hoe kun je zijn alcoholgebruik ombuigen naar meer aanvaardbaar gebruik en is verwijzing naar hulpverlening nodig? Allemaal zaken die in het handboek aan de orde komen.

Training en handboek


Het handboek wordt uitgereikt tijdens de training.  Aan het handboek is een training verbonden van 1 of 2 dagdelen.  
Vanuit Verslavingskunde Nederland wordt de training van 1 dagdeel kosteloos aangeboden. Deze  training vindt plaats op 24 september van 13.00-16.30 u op een centrale plek in Nederland. Deze training is bedoeld voor preventiewerkers met kennis van risico’s van overmatig alcoholgebruik en motiverende gespreksvoering.
Opgave bij e.leenders@mondriaan.eu

Meer info:

 

Download
LT Flyer alcohol adviesgesprek jongere 2
Adobe Acrobat document 150.3 KB


-----------------------------------------------------------------------------------------

 

REACTIE Verslavingskunde Nederland op erkenning gameverslaving door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 18/6/2018

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent vanaf vandaag gameverslaving als een officiële verslaving. Toch is er nog veel discussie: want wanneer ben je verslaafd als je (veel) gamet?

 

Gamen is populair. Veel gamers ervaren plezier bij het spelen, echter problematisch gamen komt ook voor. Dit kenmerkt zich door: verlies van controle over de hoeveelheid gamen, sociale conflicten, continu aan gamen denken, onthoudingsverschijnselen bij niet gamen, problemen door het gamen, vluchtgedrag in het gamen en er toch mee doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Wanneer deze verschijnselen zich voordoen, noemt de WHO dat vanaf vandaag officieel een gameverslaving.

 

Binnen de reguliere verslavingszorg behandelen we al meer dan tien jaar mensen met deze symptomen. In 2015 zocht 537 mensen hulp hiervoor in de verslavingszorg (Ladis kerncijfers). Hoewel er een duidelijke stijging is in het aantal mensen dat hulp zocht, is het aantal gameverslaafden in absolute aantallen relatief beperkt. We zien dat mensen die bovengenoemde verschijnselen hebben, soms dusdanige problemen ervaren dat ze er zonder professionele hulp niet meer uitkomen. Zij gaan op zoek naar hulp en kloppen aan bij instellingen voor verslavingszorg.

 

Sommige wetenschappers vinden het nog te vroeg om gameverslaving op de lijst te zetten als erkende verslaving en vinden dat er meer onderzoek moet komen om tot een heldere diagnose te komen. Verslavingskunde Nederland vindt ook dat je het juiste moet labelen om te voorkomen dat mensen die een beetje fanatiek gamen meteen als verslaafd worden gezien. Maar intussen kloppen er mensen bij de verslavingszorg aan met een gameverslaving. Dat er nu erkenning is voor deze problematiek, zal hen faciliteren de toegang naar de hulp te vinden die binnen de instellingen van Verslavingskunde Nederland wordt geboden en die ze nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen.

 

Zie ook het NOS item over gameverslaving van vandaag. En voor meer info en cijfers de site Gameninfo.nl van Trimbos. Voor preventie en/of behandeling kan je contact nemen met een van de instellingen van Verslavingskunde Nederland in de regio.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

PERSBERICHT Reactie op RIVM rapport over sjoemelsigaret 12/6/2018

 

Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Tabaksverslaving of stoornis in het tabaksgebruik is opgenomen in de DSM-5 als erkende verslavingsdiagnose. Tabaksverslaving is een verslaving die grote gezondheidsschade teweegbrengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft. Iedere dag sterven er tientallen mensen in ons land als gevolg van tabaksverslaving of als gevolg van het meeroken. Elk half uur sterft in ons land één roker, en verliezen familieleden, vrienden, kennissen en collega’s een dierbare.

 

De tabaksindustrie blijkt, door toevoegingen van chemische stoffen en de manier waarop de sigaret geconstrueerd is, opzettelijk de kans op verslaving aan het product door gebruikers te vergroten. Bovendien blijkt de tabaksindustrie rokers en de samenleving als geheel structureel te misleiden over de schadelijkheid van sigaretten. Het moedwillig teweegbrengen van verslaving en zeer schadelijke stoffen toevoegen aan een product, zonder hierover transparant te communiceren, ziet Verslavingskunde Nederland als een zeer laakbaar feit. Verslavingskunde Nederland neemt hiermee stelling tegen de praktijken van de tabaksindustrie.

 

Vanuit de visie om haar expertise op het gebied van verslaving optimaal in te zetten in de maatschappij zagen tien grote verslavingszorg instellingen en cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat recent het als hun taak om ook aangifte te doen in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. Deze organisaties zijn, samen met een aantal andere partijen, verenigd in Verslavingskunde Nederland, de landelijke netwerkorganisatie van verslavingszorgaanbieders, kenniscentra en cliëntenorganisaties op het gebied van verslaving. Deze organisaties hopen hiermee bij te dragen aan het verminderen van het stigma op verslaving in het algemeen en tabaksverslaving in het bijzonder als “eigen schuld” en de drempel naar de hulpverlening te verlagen.

 

Vandaag publiceert het RIVM de resultaten van het onderzoek naar de teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO) gehalten in 100 in Nederland te verkrijgen sigaretten. De TNCO-gehalten die gemeten zijn volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijk voorgeschreven ISO-methode.

De organisaties van Verslavingskunde Nederland die aangifte hebben gedaan zijn content met het onderzoek dat het RIVM heeft verricht. De resultaten passen in het beeld dat wij van de tabaksindustrie hebben en bevestigen nogmaals de reden van de gezamenlijke aangifte.

 

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS reageert ons inziens ook adequaat door direct de resultaten met de Kamer en zijn Europese collega’s te delen in het streven om de schade van het roken van tabak zo spoedig mogelijk verder terug te dringen.

Recent heeft de Lidl besloten om de verkoop van tabak te stoppen. Het rapport van het RIVM onderstreept ook de juistheid van de beslissing die de Lidl heeft genomen. Ook de sigaretten van de Lidl blijken hogere TNCO-gehalten te laten zien bij gebruik van de CI-methode. We hopen dat ook andere tabaksverkopers op korte termijn dezelfde beslissing zullen nemen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

  

Verslavingskunde Nederland bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet

 

De VVD beoogt via een wetsvoorstel het aantal verkoop- en verkrijgpunten van alcohol te vergroten door ‘blurring’ toe te staan. We vinden het zorgelijk dat er een Kamermeerderheid dreigt. Staatssecretaris Blokhuis reageert -terecht- kritisch en geeft aan dat hij geen voorstander is van ‘het bijna ongelimiteerd laten groeien van het aantal plekken waar je alcohol kunt krijgen, zeker nu de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik steeds duidelijker worden’. Verslavingskunde Nederland (het netwerk van instellingen van verslavingszorg, kenniscentra, cliëntenorganisaties en branche organisatie GGZ Nederland) is het eens met de respons van de Staatssecretaris. Het uitbreiden van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is, geeft risico’s  voor de volksgezondheid.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

31 mei - Wereld Niet Roken Dag

 

Wereldwijd wordt aandacht besteed aan de ‘Wereld Niet Roken Dag’, in 1987 in het leven geroepen door de World Health Organization (WHO) om meer aandacht te vragen voor de gevaren van roken. Het roken van tabak is namelijk nog altijd de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte in ons land. Jaarlijks sterven zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken.


De verslavingszorginstellingen die aangesloten zijn bij Verslavingskunde Nederland

bieden behandelingen voor mensen met een tabaksverslaving (stoppen-met-rokenzorg). Verslavingszorg Nederland streeft er naar om alle organisaties in 2019/2020 volledig rookvrij te laten worden. Dit betekent dat niet alleen cliënten worden geholpen om te stoppen met roken, maar ook medewerkers. Het betekent ook dat er niet meer gerookt mag worden in gebouwen en op de terreinen van de organisaties.


Ook buiten de verslavingszorg wordt gewerkt aan een rookvrije generatie. Ziekenhuizen, gemeenten , sportverenigingen, kinderopvangorganisaties werken mee en zelfs supermarkt Lidl heeft laten weten geen sigaretten meer te zullen verkopen in hun winkels. Rook jij? Ga dan de uitdaging aan en blijf vanaf 31 mei rookvrij!

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

30 mei 2018

LIDL STOPT MET VERKOOP TABAKSPRODUCTEN

Lidl Nederland kondigt vandaag, de dag voor Wereld Niet Roken Dag, aan te gaan stoppen met de verkoop van tabaksproducten in haar supermarkten. Lidl Nederland is hiermee de eerste supermarktketen die deze zeer belangrijke stap zet. Verslavingskunde Nederland is hier erg verheugd over en feliciteert Lidl Nederland met dit besluit. 

 

Het roken van tabak is nog altijd de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en sterfte in ons land. Elk half uur verliezen in ons land kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden een geliefde aan de gevolgen van het roken. Dat zijn jaarlijks zo’n 20.000 doden als gevolg van roken en ruim 2000 door meeroken.

 

Om het aantal rokers en de schade van het roken terug te dringen is het uitermate belangrijk om het grote aantal verkooppunten te reduceren. Het niet meer verkopen van de dodelijke tabaksproducten in supermarkten zorgt voor het de-normaliseren van tabaksproducten en daarmee van het roken en de schade die deze verslaving veroorzaakt. Sigaretten en shag horen niet thuis in een supermarkt. Een plaats waar jongeren of mensen die willen minderen of stoppen of ex-rokers niet onnodig in de verleiding mogen worden gebracht.

 

Lidl Nederland toont hierin leiderschap, visie en lef door te stoppen met de verkoop van tabaksproducten in haar supermarkten. Het is een zeer belangrijk signaal naar de maatschappij en helpend in ons gezamenlijk streven om kinderen en volwassenen te beschermen tegen het roken. Lidl Nederland draagt hierin bij aan een Rookvrije Generatie, zoals opgenomen in het Regeerakkoord. Verslavingskunde Nederland is van mening dat op korte termijn ook de andere verkooppunten, waaronder supermarkten hierin Lidl Nederland zouden moeten volgen. 

 

Nogmaals proficiat Lidl Nederland!

 

-----------------------------------------------------

 

 

 

Impressie Clubdag Verslavingskunde Nederland 23 maart 2018

 

De eerste Clubdag van Verslavingskunde Nederland in de Observant in Amersfoort,  had als doel om nader met elkaar kennis te maken, te leren van elkaar en vooruit te kijken naar de toekomst. Voorzitter van Verslavingskunde Nederland Walther Tibosch opende de middag en benadrukte het effectief verder versterken van de samenwerking, meer mogelijk maken met minder geld, als belangrijke component van de middag.

Gastspreker Dewi Segaar, manager samenwerkingen en plaatsvervangend coördinator van de Alliantie Nederland Rookvrij, vertelde met enthousiasme over de effectieve samenwerking tussen verschillende organisaties met een zelfde doel. Daarna gaven de zeven programmalijnen van Verslavingskunde Nederland elk een levendige presentatie van de concrete plannen voor het komende jaar, waarbij het publiek actief participeerde met tips en adviezen. Na de pauze werd er gediscussieerd aan de hand van stevige stellingen rond het thema ‘Herstel’. Daaruit kwamen heldere adviezen die in ontvangst werden genomen door een delegatie van de Stuurgroep bestaande uit bestuurders, behandelaren en cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat.

Tekenaar Olivier Rijcken heeft de middag vastgelegd in een inspirerend beeldverslag. Aan het eind was iedereen het eens: kennis is macht, samenwerken is kracht. En dat was ook de gedachte achter de oprichting van Verslavingskunde Nederland. Nu is het zaak om de opgedane kennis van de middag om te zetten naar plannen voor de toekomst. Nu al geïnteresseerd in de toekomst?

 

Meld je aan voor een persoonlijke uitnodiging van de Landelijke Dag Verslavingskunde op 16 oktober 2018, met als thema: nu en in de toekomst.

 

Tot dan!

 

*********************************************************************************************************************

Download
U kunt hier de Nederlandse versie van de Zelfaudit Rookvrije Zorg downloaden.
zelfaudit rookvrijezorg NL versie 25feb2
Adobe Acrobat document 1.9 MB

 

 

PERSBERICHT 06-02-2018

Verslavingszorg doet aangifte tegen de tabaksindustrie

Tien Verslavingszorg instellingen en Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat doen ook aangifte in de lopende zaak tegen de tabaksindustrie. Deze organisaties zijn, samen met een aantal andere partijen, verenigd in Verslavingskunde Nederland, de landelijke netwerkorganisatie van verslavingszorgaanbieders, kenniscentra en cliëntenorganisaties op het gebied van verslaving.

 

Verslavingskunde Nederland sluit zich hiermee aan bij een groeiend aantal gedupeerden en maatschappelijke organisaties, waaronder recent het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het Universitair Medisch Centrum Groningen. GGZ-instelling Parnassia sloot zich vorige week reeds bij de aangifte aan.

 

Misleiding / veroorzaken verslaving

Tabaksverslaving is een ernstige verslavingsziekte, vergelijkbaar met alcohol- en drugsverslavingen. Tabaksverslaving of stoornis in het tabaksgebruik is opgenomen in de DSM-5 als erkende verslavingsdiagnose. Tabaksverslaving is een verslaving die grote gezondheidsschade teweeg brengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft. Iedere dag sterven er tientallen mensen in ons land als gevolg van tabaksverslaving of als gevolg van het meeroken. Elk half uur sterft in ons land één roker, en verliezen familieleden, vrienden, kennissen en collega’s een dierbare.

De tabaksindustrie blijkt, door toevoegingen van chemische stoffen en de manier waarop de sigaret geconstrueerd is, opzettelijk de kans op verslaving aan het product door gebruikers te vergroten. Bovendien blijkt de tabaksindustrie rokers en de samenleving als geheel structureel te misleiden over de schadelijkheid van sigaretten. Het moedwillig teweegbrengen van verslaving en zeer schadelijke stoffen toevoegen aan een product, zonder hierover transparant te communiceren, ziet Verslavingskunde Nederland als een zeer laakbaar feit. Verslavingskunde Nederland neemt hiermee stelling tegen de praktijken van de tabaksindustrie.

 

Vanuit de visie om haar expertise op het gebied van verslaving optimaal in te zetten in de maatschappij ziet Verslavingskunde Nederland het als haar taak om deze stap te zetten. Zij hoopt hiermee bij te dragen aan het verminderen van het stigma op verslaving in het algemeen en tabaksverslaving in het bijzonder als “eigen schuld” en de drempel naar de hulpverlening te verlagen.

 

Partijen binnen Verslavingskunde Nederland

De partijen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland die deze aangifte onderschrijven zijn: Novadic-Kentron, Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland, Brijder Verslavingszorg, Tactus Verslavingszorg, Mondriaan, Vincent van Gogh Instituut, Antes, Iriszorg, Leger des Heils, Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat en Kenniscentrum Verslaving Resultaten Scoren. Ook GGZ Nederland ondersteunt van harte de aangifte van de aangesloten verslavingszorginstellingen.